Vi bistår med rådgivning, løsningsdesign, produkter og programvare som gjør virksomheter i stand til å levere tjenester og løsninger til sine ansatte, partnere og kunder.

Galleri

Kontakter

Karenslyst Allè 53, 0279 Oslo

post@edgeit.no

21 09 38 00

// Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Fleksible og skalerbare
IT-løsninger

// Bygget for nåtiden, med tanke på fremtiden

Fleksible og skalerbare
IT-løsninger

Her kan du lese Edge IT sine Salgs- og leveringsbetingelser.

Salgs- og leveringsbetingelser

1         Innledning

1.1   Disse salgs- og leveringsbetingelsene (”Betingelsene”) gjelder for alle produkter, all programvare og alle tjenester (”Leveransen”), om ikke annet er skriftlig avtalt mellom Edge IT AS, Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo (”Edge IT”) og kunden (”Kunden”). Betingelsene gjelder enhver leveranse, uansett om Edge IT er hoved- eller underleverandør.

1.2   Kundens henvisning til særlige kjøps-, leveranse- eller andre vilkår anses ikke som en fravikelse av Betingelsene, med mindre Edge IT skriftlig har akseptert fravikelsen.

 

2        Tilbud, aksept og ordrebekreftelse

2.1   Alle tilbud fra Edge IT er uforbindtlig inntil skriftlig bestilling til Edge IT er mottatt fra Kunden. Kunden gir samtidig sin godkjennelse av Betingelsene.

2.2   Når ikke annet er skriftlig angitt, er akseptfristen 25 (tjuefem) dager regnet fra dato for tilbudet.

2.3   Alle tilbud fra Edge IT gis med forbehold om at varen kan fremskaffes fra Edge ITs underleverandør.

2.4   I tilfelle av feil i et spesifikt tilbud fra Edge IT, skal Edge IT ha rett til å korrigere feil. Edge IT kan uansett årsak og på hvilket tidspunkt som helst før Leveransen starter, avslå eller kansellere en ordre.

2.5   Det er Kundens ansvar å tilse at de bestillinger, inkludert leveringsadresse og øvrig kontaktinformasjon mv., som sendes til Edge IT er korrekte.

2.6   Dersom Edge ITs ordrebekreftelse avviker fra Kundens ordrer, er Kunden forpliktet til innen 3 dager etter mottak av ordrebekreftelsen å gi skriftlig beskjed om avviket til Edge IT. I motsatt fall gjelder alene Edge ITs ordrebekreftelse og Betingelsene.

 

3        Særskilte betingelser

3.1   Kunden er kjent med, at Leveransen kan inneholde produkter eller programvare som fra produsentens side er underlagt særskilte betingelser, herunder eksempelvis lisensbetingelser.

3.2   Kunden er forpliktet til å sette seg inn i og overholde slike særskilte betingelser, herunder eventuelle begrensninger disse måtte inneholde, uansett om Kunden har inngått avtale direkte med produsenten eller ei.

3.3   Bruken av programvaren er underlagt spesifikke lisensbetingelser, som har forrang foran partenes øvrige avtaler. Lisensbetingelsene inneholder regler om bruksrett, kopiering, ansvarsbegrensninger mv.

 

4       Tekniske opplysninger, veiledning, lovkrav mv.

4.1   Produktinformasjon, illustrasjoner, tegninger og opplysninger om tekniske data, som f.eks. volum, belastningsevne, yteevne, oppetid, svartid og lignende i produktbeskrivelser, brosjyrer, presentasjonsmateriale fra Edge IT eller produsenter mv. er kun veiledende. Edge ITs opplysninger er kun bindende, hvis de er gitt som en uttrykkelig skriftlig garanti fra Edge ITs side som et ledd i avtalen (Avtalen).

4.2   Edge ITs leveranser overholder, så vidt Edge IT bekjent, de lovkrav som gjelder for slike leveranser i Norge. Kunden er selv ansvarlig for å undersøke, hvorvidt Kundens konkrete bruk av leveransene er lovlig.

 

5       Priser

5.1   Hvis ikke annet er spesifisert, er alle priser eksklusiv merverdiavgift (mva.), men inklusiv toll og andre nasjonale avgifter.

5.2   Alle priser er av Edge IT beregnet på grunnlag av kjente innkjøpspriser, valutakurser og norske avgifter mv. på datoen for tilbudet.

5.3   Hvis produsentens og underleverandørens priser, frakt, toll og assuransesatser, offentlige avgifter, gebyrer mv., Valutakurser, eller andre priskomponenter, som Edge IT ikke har direkte kontroll over, endrer seg innen leveringstidspunktet, er Edge IT berettiget til å forhøye prisen for leveransen med netto effekten av endringene.

 

6       Eiendomsforbehold

6.1   Edge IT har eiendomsretten til enhver leveranse, inntil den fulle kjøpesum med tillegg av eventuelle renter og gebyrer er betalt.

 

7       Levering og leveringstid

7.1   Levering skjer til angitt leveringsadresse som fremkommer av tilbudet og ordrebekreftelsen.

7.2   Oppgitt leveringstid er skjønnsmessig fastsatt og omtrentlig og ikke bindende for Edge IT, med mindre disse uttrykkelig er angitt som faste.

7.3   Ved vesentlig forsinkelse, som utelukkende skyldes Edge IT’s forhold, er Kunden berettiget til å heve Avtalen, såfremt Edge IT ikke har foretatt levering senest 30 virkedager etter å ha mottatt Kundens skriftlige reklamasjon om forsinkelsen.

7.4   Velger Kunden å heve Avtalen, er Edge IT forpliktet til å tilbakebetale eventuelle forskuddsbetalte beløp. Kunden kan ikke gjøre andre misligholdelsesbeføjelser gjeldende, herunder krav om erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet på Edge ITs side.

 

8       Garanti og mangler

8.1   Edge IT yter ikke selvstendig garanti for produkter eller programvare omfattet av leveransen, men henviser til den aktuelle produsenten.

8.2   Kunden er forpliktet til straks ved leveringen å foreta en grundig undersøkelse av enhver leveranse fra Edge IT. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og være Edge IT i hende innen 5 (fem) dager fra Kundens mottagelse av varen. Reklamerer Kunden ikke rettidig, tapes reklamasjonsretten over for Edge IT.

8.3   I tilfelle mangler, herunder i relasjon til produsentens garanti, bistår Edge IT Kunden i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldene reklamasjonsprosedyre.

8.4   Såfremt Kunden har reklamert, og det viser seg, at det ikke foreligger en mangel, som Edge IT hefter for, skal Kunden betale Edge IT for Edge ITs arbeid i henhold til Edge ITs til enhver tid gjeldende priser for den aktuelle bistand.

 

9      Betalingsbetingelser

9.1   Med mindre annet er særskilt avtalt benyttes elektronisk faktura. Faktura forfaller til betaling 14 (fjorten) dager etter utstedelse. Edge IT kan fritt benytte factoring og annen overdragelse av fordringer.

9.2   Ved forsinket betaling er Edge IT berettiget til å kreve forsinkelsesrenter med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp er betalt. Påløpte renter forfaller på tidspunktet for mottak av skriftlig oppfordring om betaling. Kunden er videre forpliktet til å betale et purregebyr for hver utsendt purring samt godtgjøre Edge IT enhver omkostning i forbindelse med inkasso og andre utgifter knyttet til inndrivelsen av kjøpesum og øvrige krav.

9.3   Ved manglende rettidig betaling er Edge IT berettiget til uten varsel å innstille sine leveranser under Avtalen.

 

10   Konfidensiell informasjon

10.1  Partene er gjensidig forpliktet til å holde konfidensiell enhver opplysning om hverandre, som har karakter av forretningshemmeligheter og som ikke er allment kjent. Partene er enige om, at opplysninger om hverandres priser og kunder alltid faller inn under opplysninger som har karakter av å være forretningshemmeligheter.

10.2  Konfidensialitetsplikten gjelder uten tidsbegrensning og gjelder også etter at de øvrige deler av Avtalen har opphørt.

 

11     Edge ITs ansvar og ansvarsbegrensning

11.1  Med de begrensninger som er fastsatt i Vilkårene, er partene erstatningsansvarlige overfor hverandre etter alminnelige norske erstatningsregler.

11.2  Med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra Edge ITs side, er Edge IT likevel aldri erstatningsansvarlig for økonomisk konsekvenstap, herunder driftstap, tapt besparelse, tapt fortjeneste, goodwilltap, imagetap, tap av data eller utgifter til gjenoppbygging av data, intern tid medgått hos Kunden eller annet indirekte tap.

11.3  Edge IT er aldri erstatningsansvarlig for økonomisk tap som kan følge av: Mekanisk eller elektrisk svikt eller sammenbrudd, herunder strømbrudd, samt brudd på eller svikt i telekommunikasjons- eller satellittsystemer, med mindre aktuell svikt eller sammenbrudd er en direkte følge av Edge ITs handling eller unnlatelse.

11.4  Edge ITs erstatningsansvar er under alle omstendigheter og uavhengig av graden av uaktsomhet begrenset til: I) hvis det er tale om salg av et produkt eller programvare: den avtalte pris for produktet eller programvaren, eller II) hvis det er tale om konsulentytelser, det laveste av følgende beløp: 1) 50 % av det vederlag (eks. utlegg), som Edge IT har mottatt for den ytelse som mangelen vedrører eller 2) kr. 150.000.¨

 

12     Produktansvar

12.1  Edge ITs produktansvar skal ikke gå utover de ufravikelige reglene i produktansvarsloven. Edge IT hefter ikke for produktansvar på noe annet grunnlag.

12.2  Kunden er forpliktet til uten ugrunnet opphold skriftlig å gi meddelelse til Edge IT, hvis Kunden blir kjent med at det er inntruffet en skade forårsaket av det kjøpte, at tredjemann påstår at det er inntruffet en slik skade, eller at det er fare for at det vil inntreffe en slik skade.

12.3  Kunden skal holde Edge IT skadesløs i den utstrekning Edge IT pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap som Edge IT ikke hefter for over for Kunden, herunder skade som det leverte forårsaker: på fast eiendom eller løsøre, hvis skaden inntreffer når det leverte er i Kundens besittelse, eller på produkter fremstilt av Kunden eller på produkter, som Kundens produkter inngår i, eller for skade på fast eiendom eller løsøre, som disse produkter forårsaker på grunn av det leverte.

12.4  Edge IT er ikke erstatningsansvarlig for produktskader, med mindre Edge IT har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

 

13     Force majeure og andre hindringer

13.1  Edge IT har rett til etter eget valg enten å heve en avtale med Kunden eller utsette tidspunktet for levering, og er for øvrig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfull eller forsinket levering, som helt eller delvis skyldes omstendigheter, som Edge IT ikke er herre over (force majeure), herunder, men ikke utelukkende: opprør, uroligheter, krig, brann, endringer i lover og forskrifter eller i praktiseringen av disse, streik, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknapphet, sykdom samt forsinkelse eller mangler ved leveranser fra leverandør.

13.2  I tilfelle av force majeure kan Kunden verken i tilfelle av Edge IT heving av avtalen eller beslutning om utsatt levering, gjøre misligholdsbeføyelser av noen art gjeldende overfor Edge IT. Kunden kan således ikke heve handelen, kreve prisavslag, naturaloppfyllelse eller erstatning av noen art.

 

14     Markedsføring

14.1  Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, er Edge IT i sin markedsføring, herunder på sin nettside, berettiget til å anføre at Edge IT har levert produkter til Kunden, herunder med en kort case story og anvendelse av Kundens logo. Markedsføringen skal være lojal overfor Kunden og overholde konfidensialitetsplikten i pkt. 10.

 

15     Eksportrestriksjoner

15.1  Kunden er kjent med at visse produkter, programvare og teknologi kan være underlagt nasjonale og internasjonale eksportrestriksjoner og derfor ikke må reeksporteres eller importeres i visse land og er forpliktet til å sette seg inn i disse regler i alle tilfelle, hvor en leveranse eksporteres, reeksporteres eller på annen måte anvendes utenfor Norge.

15.2  Kunden må verken direkte eller indirekte uten forutgående godkjennelse fra produsenten eller relevante myndigheter eksportere, reeksportere eller videreformidle produkter, programvare eller teknologi levert av Edge IT til land underlagt handelsembargo av USA eller til person, borger eller land eller til person eller individ oppført på “Entity List” eller “Denied Persons List” utarbeidet av det amerikanske handelskammer (U.S. Department of Commerce) eller listen “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons” utarbeidet av U.S. Department of Treasury, eller annen lignende europeisk eller lokal lovgivning.

15.3  Dessuten må ingen produkter, programvare eller teknologi levert av Edge IT bli eksportert, reeksportert eller videreformidlet til noen, som er involvert i aktiviteter relatert til masseødeleggelsesvåpen. Disse aktiviteter inkluderer, men er ikke begrenset til, aktiviteter relatert til: (1) design, utvikling, produksjon eller bruk av nukleære materialer, atomfasiliteter, atomvåpen; (2) design, utvikling, produksjon eller bruk av missiler eller support av missilprosjekter; og (3) design, utvikling, produksjon eller bruk av kjemiske eller biologiske våpen.

15.4  Kunden skal uten begrensninger holde Edge IT skadesløs for enhver konsekvens av Kundens overtredelse av bestemmelsen i dette punkt 15, herunder betale eventuelle bøter og erstatninger som måtte bli pålagt Edge IT i anledning av overtredelsen. Videre skal Kunden være erstatningsansvarlig etter norsk retts alminnelige regler, idet partene er enige om at tap av goodwill og forbruk av intern tid hos Edge IT i denne forbindelse anses å utgjøre et direkte tap.

 

16     Tvisteløsning

16.1  Tvister mellom partene, som ikke kan løses i minnelighet, behandles etter norsk rett, uavhengig av lovvalgsreglene, med Oslo tingrett som rett verneting. Edge IT er uansett ovenstående berettiget til å anlegge sak, herunder om manglende betaling, ved domstolen der Kunden driver sin virksomhet. 

 

 


Bedre beslutningsgrunnlag med Live Optics

Ønsker du bedre oversikt over arbeidsbelastning, eller planlegger du en migrering? Live Optics er en gratis programvare som måler, analyserer og behandler karakteristikk for arbeidsbelastning.


Databehandling på nettverkets yttergrense

Med Edge Computing oppnås raskere responstider sammenlignet med tilkobling mot et sentralisert datasenter, da databehandlingen gjøres lokalt.